LEVERINGSVOORWAARDEN

LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: Esté Vision, Almelo.

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en leverancier gesloten overeenkomsten.
2. Alle algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze van toepassing zijn.

Artikel 3 – Aanbiedingen en orders
1. Alle orders worden zonder enige verplichting aanvaard tenzij dit anders schriftelijk is vastgesteld.
2. De opdrachtgever is gerechtigd een order te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
3. Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers van leverancier zijn alleen bindend voor leverancier voor zover zij schriftelijk door leverancier worden bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.).
2. De prijs die leverancier voor de door hem te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 5  Prijswijzigingen
1. Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan
deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3. Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 6  Betalingstermijn
1. Leverancier kan de opdrachtgever toestaan te betalen na aflevering van de goederen. In dat geval wordt aan de opdrachtgever een factuur uitgereikt. Betaling van de factuurbedragen dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijnen, 14 danwel 30 dagen, na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn
verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
3. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van EUR 100.
4. Orders waarvoor door leverancier een zogenaamde contractkorting wordt verleend, dienen op verzoek van de leverancier bij vooruitbetaling te worden voldaan. Indien de betreffende factuur niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn wordt betaald, vervalt de verleende korting en is de opdrachtgever verplicht de prijs te betalen zonder aftrek van deze korting.

Artikel 7  Zekerheid en uitstel van levering
1. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van leverancier zekerheid te stellen voor voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat leverancier daarop zonder
enige moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
2. Zolang de zekerheid niet naar wens is gegeven, is leverancier gerechtigd de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan de opdrachtgevers verplichting zijn deel van de overeenkomst na te komen en Leverancier schadeloos te stellen.

Artikel 8  Wijze van levering, eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaats waar leverancier zijn bedrijf uitoefent.
2. Leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van leverancier bij deze ophaalt of, indien de aflevering aan zijn aders is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4. Iedere levering van zaken door leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijden het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van leverancier door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit een vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 9  Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 dagen na aflevering.
2. Leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 7 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
5. De prestatie van leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaald in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 10  Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld
de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 11  Auteursrechten
1. De opdrachtgever garandeert leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, ontwerpen, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart leverancier zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, ontwerpen, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
3. De door leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor leverancier bestaan, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
4. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 12  Overmacht
Tekortkomingen van leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

Artikel 13  Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. Indien leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 14  Toepasselijk recht
1. De overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.
2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze algemene-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel,
01 Augustus 2006.

ons dienstenpakket:

 
  • Collectie en concept ontwikkeling
  • Advies en collectie consult
  • Separaties
  • 3D simualties
  • Colorits/kleurstellingen

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven